Försäljningsvillkor

1. Allmänt 

Dykmagasinet är en del av We Dive Karlstad AB, 559181-7860.

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Dykmagasinet som en del av We Dive Karlstad AB's produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Dykmagasinet.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Dykmagasinet de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning
2.1 Beställning av Dykmagasinets produkter sker via www.dykmagasinet.se, email, telefon eller direkt i butiken. För att en beställning skall vara bindande för Dykmagasinet, måste beställningen skriftligen bekräftas av Dykmagasinet före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om en produkt i Dykmagasinets sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Dykmagasinet ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Leverans och frakt
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Dykmagasinets lager. Vid leveransfritt är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Dykmagasinet. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Dykmagasinet ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Dykmagasinet ombesörjer transport skall kunden ersätta Dykmagasinet för utgifter som uppkommer i samband med transporten om annat inte överenskommits.

Leverans sker med DHL Freight till det lokala utlämningsstället.
Frakten kostar endast 100:- (ink. moms) gäller ej flaskor och bly

Prislista för flaskor och bly.

3 kg 110 kr
5 kg 127 kr
10 kg 159 kr
15 kg 186 kr
20 kg 214 kr

Beställningar överstigande 2500 Kr levereras fraktfritt inom Sverige (endast postförskottsavgift). Gäller ej flaskor och bly.

4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Dykmagasinet häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Dykmagasinet eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Dykmagasinet åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning
5.1 På Dykmagasinet's hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt exklusive eventuella frakt eller portokostnader vilka utgår enligt Dykmagasinet's gällande prislista på leveransdagen.

5.2 Dykmagasinet förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Dykmagasinet's hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via betalning med svenska VISA och Master Card kort.

6. Ägarförbehåll
6.1 Produkterna förblir Dykmagasinet's egendom till dess de till fullo betalats.

6.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Dykmagasinet's skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7. Returrätt och reklamationer
7.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Dykmagasinet lagerhåller. För produkter som Dykmagasinet ej lagerhåller eller produkt som Dykmagasinet lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Dykmagasinet i oskadat och obrukat skick. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Dykmagasinet och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Returfrakten sker på kundens risk.

7.2 Konsumentens (privatperson) reklamationsrätt - konsument har i enlighet med Svensk konsumentköplag rätt att yrka på reklamationsrätt om dennes produkt är behäftad med rättsligt fel. Konsumenter har enligt lag rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med rättsligt fel.

7.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal - konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Dykmagasinet lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Varan skall således ankomma Dykmagasinet i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till Dykmagasinet med ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Dykmagasinet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne, för snabbast möjliga hantering, kontakta Dykmagasinet's kundservice på telefon 054-18 69 90, e-post till info@dykmagasinet.se eller via Dykmagasinet's hemsida på www.dykmagasinet.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Dykmagasinet tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

8. Garanti
8.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Dykmagasinet. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Dykmagasinet. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Dykmagasinet avhjälper fel i eller företar omleverans av produkt/erna.

9. Ansvar för fel
9.1 Dykmagasinet är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

9.2 Dykmagasinet ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

9.3 Dykmagasinet's ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Dykmagasinet's instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Dykmagasinet's kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

9.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Dykmagasinet ansvarar för skall kunden ersätta Dykmagasinet enligt Dykmagasinet vid varje tillfälle gällande prislista.

9.5 Dykmagasinet ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Dykmagasinet enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

10.2 Dykmagasinet's ansvar omfattar endast direkta förluster. Dykmagasinet's ansvar omfattar således inte indirekta förluster.

11. Överlåtelse av avtalet
11.1 Dykmagasinet får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

11.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

12. Skiljedom eller tvist
12.1 Dykmagasinet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.


Scroll To Top